Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search
เป็น SME ทำ R&D ได้อะไร

มีบริษัทจำนวนมากที่นำหลักการวิจัยและพัฒนา (R&D หรือ Research and Development) ไปเป็นหลักการในการคิดค้นหรือพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอก่อนออกสู่ตลาดเข้าชม : 6429
5 แนวคิดเริ่มต้นพัฒนาสินค้าสำหรับ SME

5 แนวคิดเริ่มต้นพัฒนาสินค้าสำหรับ SMEเข้าชม : 3331
เทคนิคทำการตลาด ในธุรกิจประเภท SMEs

ส่วนมากแล้ว ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจทางด้านการค้าเพื่อกำไรนั้น มักจะเริ่มต้นกับคำถามที่ว่า "อะไรคือโอกาสของสินค้าและบริการของเรา ใครหล่ะจะเป็นผู้ซื้อสินค้า ทำไมเขาจะต้องซื้อ เราจะขายสินค้าที่ราคาเท่าไรดี แล้วคู่แข่งขายอยู่ที่เท่าไร จะคุ้มทุนหรือไม่ เราจะเลือกช่องทางขายที่ใดบ้าง ฯลฯ" และคำถามทุกอย่างจะมารวมกันเป็นคำถามที่ว่า "เราจะทำอย่างไรกันดี"เข้าชม : 4836
ปัญหาของ SME ไทย (2)

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านการบริหารจัดการเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งพบว่า SMEs จำนวนมากมีปัญหาด้านการบริหารจัดการเข้าชม : 6257
ปัญหาของ SME ไทย (1)

เมื่อกล่าวถึง SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่อาจไม่ทราบนิยามที่ชัดเจนว่าเมื่อไรจะเรียก SMEs ซึ่งในทางการแล้วได้มีกฎกระทรวงกำหนดนิยามไว้ชัดเจน เช่น หากเป็นกิจการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางจะหมายถึงวิสาหกิจที่มีการจ้างงาน 50-200 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิน 50-200 ล้านบาท หากเป็นกิจการค้าปลีก จะต้องมีการจ้างงาน 16-30 คน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิน 30-60 ล้านบาท หากเป็นกิจการบริการ จะต้องมีการจ้างงาน 51-200 คน และมีสินทรัพย์ถาวรเกิน 50-200 ล้านบาท เป็นต้นเข้าชม : 16381
การพิจารณานำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของประเทศไทยสอดคล้องกับกลุ่มประเทศใน AEC และเพื่อให้รายงานทางการเงินของกิจการในประเทศไทยมีความเป็นสากล ตลอดจนเปรียบเทียบกันได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการในประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดประเภทกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (IFRS for SMEs)เข้าชม : 5302
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด

มีเงินนับว่าเป็นน้อง มีทองนับว่าเป็นพี่ คำกล่าวนี้หากเป็นในอดีตกาลที่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องจริง ที่ถูกต้อง แต่สำหรับโลกธุรกิจการค้าทุกวันนี้ เงินที่เคยนับเป็นน้องได้ถูกสลับตำแหน่งเปลี่ยนที่ และยกย่องให้เป็นเจ้าผู้ครองโลก หรือ Cash is The King โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ออร์เดอร์หดหายยอดขายต่ำเช่นนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายยึดปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ก็คือการถือเงินสด อยู่ในมือย่อมมีอำนาจเหนือสิ่งใดเข้าชม : 3560
การวางแผนระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs

การบัญชีมีคำนิยามต่างๆ กันตามความนิยม แต่ที่ใช้กันมาก ได้แก่คำนิยามของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวไว้ว่า การบัญชีหมายความถึง การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผลละการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงิน โดยใช้หน่วยเป็นเงินตรารวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วยเข้าชม : 9577
บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี

บางครั้งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการอาจจะเกิดข้อข้องใจในการวางระบบบัญชีและ การควบคุม ภายในว่าการวางระบบบัญชีจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อกิจการ หรือก่อนที่จะทำการวางระบบบัญชีควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง เมื่อวางระบบแล้วควรจะได้อะไรบ้าง ต่อไปนี้เป็นบัญญัติ 10 ประการที่ ผู้วางระบบบัญชี ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ควรจะต้องคำนึง และพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ ทำการวางระบบบัญชีหรือจะทำการปรับปรุงใด ๆเข้าชม : 4022
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่สำหรับ SMEs

ท่านผู้อ่านที่เป็นนักบัญชีหลาย ๆ ท่าน คงได้ยินเรื่อง “มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs” มาบ้างแล้ว หลายท่านมีคำถามถึงเรื่องดังกล่าวว่า “จะเกิดขึ้นจริงในบ้านเราใช่หรือไม่ ?” และ “จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด? “เข้าชม : 6619
  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
การบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็ก