Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search
รู้จักกับเครดิตลิงค์โน้ต (CLN)

รู้จักกับเครดิตลิงค์โน้ต (CLN) ระยะหลังนี้ ท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะคุ้นหูกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภท Credit Linked Note (CLN) อยู่บ่อยๆ ในวันนี้ผู้เขียนเลยจะขอนำเสนอถึงเรื่องราว ความรู้เบื้องต้นของตราสารประเภท Credit Linked Note ว่ามันมีลักษณะอย่างไรเข้าชม : 8084
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลเข้าชม : 2614
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลเข้าชม : 12626
ลดภาษีกิจการขนาดย่อม

ลดภาษีกิจการขนาดย่อม การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดย่อม” ซึ่งเดิมจะหมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทเข้าชม : 3136
ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การทำบัญชีจะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจโดยในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีนั้นจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเข้าชม : 11259
ประหยัดภาษี ในธุรกิจแมนชั่นและอพาร์ทเมนต์ได้อย่างไร

ในยุดที่ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ของประเทศเท่าเดิม ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ ที่ดิน บ้าน คอนโด มีราคาแพงขึ้น เป็นเหตุให้คนทำงาน หรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต้องพึ่งพาการเช่าที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกจะเข้าออกเมื่อไรก็ได้ จึงเกิดธุรกิจแมนชั่น และอพาร์ทเมนต์เข้าชม : 4387
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ นิติบุคคล

ในทุกปี คณะกรรมการนิติบุคคลฯ จะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การขออนุมัติงบประมาณประจำปี ในการจัดทำงบประมาณจะประกอบด้วย การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการเงิน การขออนุมัติ...เข้าชม : 4951
ขั้นตอนการจ่ายภาษีของบริษัทนิติบุคคล

ธุรกิจนิติบุคคลหรือการดำเนินธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณะของบริษัททั่วไปทั้งธรรมดาและมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม ฯลฯ ที่ได้ไปทำการขึ้นจดทะเบียนไว้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายกับทางหน่วยงานราชการ ...เข้าชม : 2541
กลยุทธ์ภาษีธุรกิจขนาดเล็กเพื่อลดภาษีเงินได้

ไม่จำนวนของรายได้ภาษีที่คุณจ่ายปีที่ผ่านมาทำให้คุณสั่น? คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีรายได้ แต่มีกลยุทธ์ภาษีที่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เพื่อลดปริมาณของรายได้ภาษีที่คุณจ่ายหากคุณทำงานธุรกิจขนาดเล็ก...เข้าชม : 3600
กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้

ครที่เป็นนักบัญชีคงรู้ว่า ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับบัญชีที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นจะพบว่าต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายๆฉบับอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ใกล้ตัวที่สุดน่าจะเป็น (๑) ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ตามมาด้วย (๒) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะในบรรพ 3 ในหมวดว่าด้วย...เข้าชม : 28635
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
การบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็ก