Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ลดภาษีกิจการขนาดย่อม       การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดย่อม” ซึ่งเดิมจะหมายถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ตามกฎหมายใหม่เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทด้วย จึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 150,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทลงเหลือ 15% และกำไรสุทธิในส่วนที่เกินกว่า 1 ล้านบาทให้เสียในอัตรา 23% สำหรับรอบบัญชีปี 55 และลดลงเหลือ 20% สำหรับรอบบัญชีปี 56 เป็นต้นไป                        

       คำว่า “รายได้จากการขายสินค้า” หมายถึงรายได้จากการขายสินค้า ที่เป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้นไม่รวมถึงการขายทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ หรือเพื่อการอื่นใดที่มิใช่เพื่อการขายทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำการใด ๆ ดังนี้         
  1. การจำหน่ายจ่าย หรือโอนสินค้าโดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทนและให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อสินค้า
  2. การสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมี การส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว หรือ
  3. การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร คำว่า “รายได้จากการให้บริการ” หมายถึง รายได้จากการกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกฎหมายจะมุ่งพิจารณาเฉพาะประเด็นการให้บริการไม่ใช่การตีความอย่างแคบว่า หากไม่ใช่การขายสินค้าก็ให้ถือเป็นการให้บริการทั้งสิ้นแม้ธรรมชาติการกระทำนั้นจะไม่ใช่การให้บริการหากเป็นกฎหมายพิเศษที่มุ่งเน้นการให้บริการอย่างแท้จริง                       
       ดังนั้นรายได้จากการขายทรัพย์สินที่มิใช่การขายสินค้ารายได้จากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นรายได้เนื่องจากกิจการปกติทั่วไปซึ่งมิได้มีการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซิเอร์หรือกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ค่าปรับเนื่องจากการผิดสัญญาเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือให้เปล่ารางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดที่ได้จากการส่งเสริมการขายรางวัลจากการประกวดแข่งขันหรือชิงโชคย่อมไม่อยู่ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการจำนวน 30 ล้านบาท

       นอกจากนี้หากในรอบระยะเวลาบัญชีใดกิจการดังกล่าวมีทุนเรียกชำระแล้วเกินกว่า 5 ล้านบาทหรือมีรายได้เกินกว่า 30 ล้านบาทก็ให้หมดสิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดไปจะหวนกลับมาได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอีกไม่ได้


บทความโดย :  thai-asset
ประกาศบทความโดย : 
 https://www.prosoftmyaccount.com
Knowledge
การบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็ก