Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
2. เพื่อการบันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
3. เพื่อการบันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
4. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
5. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้

6. เพื่อการตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
7. เพื่อการตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
8. เพื่อการบันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน

การกำหนดข้อมูลเบื้องต้น
1. กำหนดงวดบัญชีโปรแกรม กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดงวดบัญชี
     
    - งวดบัญชีปกติ
     
    - งวดบัญชีแบบคร่อมงวด
     
2. การเตรียมผังบัญชี ที่จะเกี่ยวข้องและอ้างอิงนำไปใช้ในการผลิตโดยให้คลิกที่ช่อง Job
     
  2.1 กำหนดแยกรหัสบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
     
  2.2 กำหนดแยกรหัสบัญชีซื้อเป็นแต่ละประเภท


     
  2.3 กำหนดแยกรหัสบัญชีต้นทุนผลิต

     
  2.4 กำหนดแยกรหัสบัญชีประเภทของรายได้
     
3. กำหนดรหัสบัญชีรวม เพื่อนำไปใช้ในการ Post GL กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม
     
     
     
     
  3.1 กำหนดเอกสารเชื่อม GL เพื่อให้โปรแกรมทำการ Post GL ให้อัตโนมัติ กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดกำหนดเอกสารเชื่อม GL

     

*หมายเหตุ

     
เราสามารถสร้างงบต้นทุนการผลิตได้ โดยดึงเลขที่รหัสบัญชีที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไปแสดง โดยมีขั้นตอนดังนี้
     

1. กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า แยกตามผังบัญชีที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า Tab Account

     

2. กำหนดรหัสคลังสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสคลังสินค้า

     

3. กำหนดรหัสที่เก็บสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดที่เก็บสินค้า

     

4. กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าที่ระบบ EM  > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า
** สินค้าแต่ละรายการที่สร้างนี้จะต้องกำหนดในเรื่องของกลุ่มสินค้าให้ถูกประเภทตามเลขที่บัญชี ว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป
หรือวัตถุดิบเป็นต้น

     
     
     

5. กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับเหมาต่างๆ ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

     

6. กำหนดรหัสงานแยกตาม Job งาน กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัส Job

     

7. กำหนดเลขที่เอกสาร เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของสินค้า,วัตถุดิบ และใช้ในการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โดยกำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดเลขที่เอกสาร

     

8. กำหนดรหัสเจ้าหนี้ (ผู้จำหน่าย) เพื่อใช้ในการซื้อ/รับวัตถุดิบที่ ระบบ EM > AP Setup > หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้

     

9. กำหนดรหัสลูกค้า เพื่อใช้ในการขายสินค้าสำเร็จรูปที่ระบบ EM > AR setup > หน้าจอกำหนดรหัสลูกหนี้

     

การบันทึกรายการข้อมูลประยุกต์ใช้งานโปรแกรมธุรกิจผลิต

     
1. ขั้นตอนการบันทึกซื้อวัตถุดิบ
 

การซื้อวัตถุดิบเข้าสต๊อก ให้บันทึกที่ระบบ Purchase Order  >  PO Data Entry  > หน้าจอซื้อสด ,ซื้อเชื่อ

บันทึกซื้อต้องอ้างถึงรหัสสินค้า,วัสถุดิบ ที่ได้กำหนดไว้แล้วที่หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า ผลก็คือ โปรแกรมจะไปเพิ่มสต๊อกสินค้า,วัสถุดิบ ตามรหัสที่อ้างถึงทันที
 
 

กรณีซื้อสด

     
บันทึกการจ่ายชำระซื้อสด ที่ Tab Payment
     
โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
     
 

กรณีซื้อเชื่อ  (ระบบ Purchase Order  >  PO Data Entry  )

     

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

     

2. ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ บันทึกเบิกวัตถุดิบที่ระบบ >Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอใบเบิก

     

*หมายเหตุ

    - หากต้องการให้ต้นทุนแสดงให้อัตโนมัติ กำหนดที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

     

3. ขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิต

  หากมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวัตถุดิบไม่ว่า จะเป็นค่าแรงงาน
ค่าโสหุ้ยในการผลิต ให้คุณเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายได้ 2 ทาง คือ
  3.1 บันทึกที่หน้าจอรายการรายวันที่ระบบ General Ledger > GL Data Entry > หน้าจอรายการรายวัน
โดยจะบันทึกเข้าที่สมุดรายวันจ่ายโดยตรง หรือจะสร้างสมุดรายวันการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เล่ม เพื่อใช้บันทึกรายการประเภทนี้โดยเฉพาะ
     
  3.2 บันทึกที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ระบบ Account Payable > AP Data Entry > หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

(โดยท่านจะต้องเตรียมรหัสค่าใช้จ่ายไว้ให้พร้อมกับการบันทึกข้อมูลไว้ก่อน)และโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

     

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

     

4. ขั้นตอนการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

  เป็นการเพิ่มสต๊อกของจำนวนและต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป
โดยบันทึกได้ที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอรับสินค้าผลิตเสร็จ

     
    *หมายเหตุ
   

- สำหรับคอลัมน์ต้นทุน/หน่วย จะต้องบันทึกรับรู้ต้นทุนด้วย เพื่ออ้างอิงราคาต้นทุนไปแสดงในรายงาน
เคลื่อนไหวสินค้าต่อไป โดยต้นทุน/หน่วยจะนำมาจากการบันทึกเข้าที่หน้าจอโดยตรงที่เกิดจากการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตเอง -กรณีที่เคยบันทึกราคาซื้อมาตราฐานหรือ Standard Cost ให้อัตโนมัติ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

     

5. ขั้นตอนปรับปรุงค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

  เป็นการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆจากขั้นตอนการคุมสต๊อกของงานระหว่างทำเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
โดยบันทึกที่ระบบ GL > หน้าจอบันทึกรายการรายวัน
     

6. ขั้นตอนการบันทึกขายสินค้าสำเร็จรูป (ที่ได้จากการับผลิตเสร็จ)

  ขั้นตอนการบันทึกการขายเพื่อทำการตัดสต๊อกที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายสด , ขายเชื่อ  และโปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
     
 

กรณีขายสด

     

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

     
 

กรณีขายเชื่อ

     

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

     

7. ตัวอย่างการแสดงรายงาน ที่เกี่ยวข้อง

  7.1 รายงานค่าใช้จ่าย ของรหัส Job J-001 - J-002
     
  7.2  การแสดงข้อมูลงบกำไรขาดทุนสุทธิ
     
  7.3 รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า ,วัตถุดิบ แสดงการเคลื่อนไหวของจำนวนและต้นทุนของสินค้า,   วัตถุดิบ
     
 

*หมายเหตุ 

      ก่อนเรียกดูรายงาน ให้คำนวณต้นทุน ที่ระบบ Inventory Control > IC Reprocess and History > Calculate Cost