Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search
ธุรกิจซื้อมา ขายไป

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก เอกสารต่าง ๆ เช่น การซื้อ - ขายสินค้าในธุรกิจซื้อมาขายไป การรับจ่ยาชำระ และ รับชำระเงิน การตรวจสอบและบริหารธุรกิจซื้อมาขายไปโปรแกรมธุรกิจบริการ

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก เอกสารต่าง ๆ เช่น การขายสินค้าบริการ การรับชำระเงินจากการขายสินค้าและบริการ การตรวจสอบและบริหารธุรกิจบริการโปรแกรมสำหรับสำนักงานบัญชี

สามารถลดเวลาการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน โดยสามารถโอนข้อมูลระหว่างกันสนง.บัญชีและลูกค้า โดยการ Export-Import เพื่อจัดทำบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยในการวางแผนบันทึกภาษีซื้อ และภาษีขาย ช่วยลดเวลาการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ
รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผนการผลิต
และลดต้นทุนในการผลิตโปรแกรมธุรกิจนำเข้า

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบ การซื้อ - ขาย คำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดำเนินงาน ประวัติการซื้อขาย ประวัติสินค้านำเข้า เพื่อทำใบเสนอราคา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบกำไร - ขาดทุน