Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search
ตอบปัญหาการเงินด้วย “งบกระแสเงินสด”

จากบทความเรื่องงบกระแสเงินสดที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้าในหัวข้อ "ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด" ได้มีการอธิบายภาพรวมและประโยชน์ของงบประเภทนี้ไปบ้างแล้ว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเห็นความเคลื่อนไหวของเงินสดในธุรกิจว่าได้รับและจ่ายออกไปกับเรื่องใดบ้างและมีเงินสดเหลืออยู่ในธุรกิจ ณ วันที่อ่านข้อมูลอยู่เท่าไหร่ ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยประเมินความสามารถในการจ่ายเงินสดในการดำเนินธุรกิจด้วยเข้าชม : 4375
กระแสเงินสด เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้

ในมุมมองและความเข้าใจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ การทำธุรกิจอาจเริ่มต้นจากการนำเงินไปลงทุนเป็นค่าเครื่องจักรและค่าวัตถุดิบเพื่อทำสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจออกมา ตั้งราคาให้พอเหมาะ ถ้าสินค้าดีและน่าสนใจจริงก็จะมีคนซื้อต่อเนื่อง เกิดเป็นกำไรได้ตามเป้าหมายก็ถือว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นแล้ว แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลากหลายมุมมองและรายละเอียดสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ หนึ่งในนั้นคือเงินที่นำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตสินค้านั้นจะมาจากแหล่งใด และถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาเข้าชม : 7813
ความสัมพันธ์ของวงจรทางธุรกิจกับกระแสเงินสด

วงจรธุรกิจ คือ กระบวนการผลิตเงินสด โดยในขั้นแรกเงินสดจะแปรสภาพอยู่ในรูปของวัตถุดิบ จากนั้นเมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก็จะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น แล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นสินค้าและขายสินค้าที่ผลิตออกมาสำเร็จให้กับลูกค้า เปลี่ยนเป็นยอดขายค้างรับ จากนั้นเมื่อเก็บเงินได้ ก็จะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคาร แล้วกลับมาเป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันว่าครบหนึ่งวงจรเข้าชม : 4626
สิทธิทางภาษีของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค รวมทั้งให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกที่ซื้อที่ดิน หรือบ้านจัดสรร จึงเป็นนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ การให้บริการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคเข้าชม : 11922
เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษี

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนอกจากจะมีรายได้จากค่าบริการส่วนกลางที่จัดเก็บ สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรแล้ว หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นมีรายได้อื่น ๆ ที่มาจากบุคคลภายนอก รวมถึงรายได้ที่มาจากสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรเอง แต่เป็นรายได้อื่นซึ่งมิใช่รายได้จากค่าบริการส่วนกลางดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของ สรรพากรเข้าชม : 14950
ทำความรู้จัก “งบกระแสเงินสด”

เวลาที่มีคำถามขึ้นมาว่าเราใช้อะไรมาวัดว่าธุรกิจนั้นๆ มีอัตราการเติบโตก้าวหน้าดี คนส่วนใหญ่อาจตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าให้ดูที่ผลกำไรของบริษัทสิ ถ้ากำไรเยอะก็แสดงว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือว่าถูกเพียงส่วนเดียว เพราะเมื่อเราลองสำรวจลงไปดูดีๆ แล้วจะพบว่ามีธุรกิจมากมายที่รายงานผลกำไรออกมาดีทุกปี แต่ทว่าสุดท้ายกลับล้มไม่เป็นท่าเพราะขาดเงินสดหมุนเวียนเข้าชม : 4874
รอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ไว้ดังนี้เข้าชม : 4390
ขั้นตอนการจ่ายภาษีของบริษัทนิติบุคคล

ธุรกิจนิติบุคคลหรือการดำเนินธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการอยู่รวมกันมากกว่า หนึ่งคนขึ้นไปนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณะของบริษัททั่วไปทั้งธรรมดาและมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม ฯลฯ ที่ได้ไปทำการขึ้นจดทะเบียนไว้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายกับทางหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ที่จะต้องทำการเสียภาษีเช่นเดียวกันกับบริษัทส่วนบุคคลทั่วๆไปเข้าชม : 10418
วิธีการคำนวณภาษีที่ต้องนำไปชำระ

ให้แบ่งภาษีซื้อและภาษีขายออกมาแล้วนำมาลบกัน เพราะภาษีซื้อก็คือภาษีที่ถือว่าเราจ่ายไปแล้วไม่ต้องนำส่งด้วยตัวเองอีกซึ่งแตกต่างจากภาษีขายซึ่งเราเป็นผู้เก็บเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บ 7% ไว้เพื่อไปนำส่งในงวดที่จะถึงซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเข้าชม : 3194
สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล

สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล สิทธิและหน้าที่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ ซึ่งย่อมเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น จะทำการใดนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไม่ได้เข้าชม : 6075
  1  |  2  |  3  | Next
Knowledge
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเริ่มเป็น ...