Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

โปรแกรมธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อตรวจสอบยอดการขายบริการตามช่วงที่มีการบันทึกขายได้

      2. เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้บริการจากการขายของลูกค้าแต่ละรายได้

      3. กรณีกำหนดรหัสสินค้าบริการ ช่วยให้ไม่ต้องคำนึงถึง Stock สินค้า

      4. เพื่อตรวจสอบรายงานวิเคราะห์การขายบริการได้ เช่น วิเคราะห์ตามลูกค้า ตามสินค้า หรือตามพนักงานขาย เป็นต้น

      5. เพื่อตรวจสอบการจัดอันดับยอดขายสินค้าบริการได้ทั้งจากยอดขาย และ ปริมาณการขาย

      6.สามารถตรวจสอบรายงานงบกำไรขาดทุนจากการขายบริการได้


 ชื่อผังบัญชี  หมวด  รหัสบัญชี
 ลูกหนี้การค้าในประเทศ         สินทรัพย์ 11300-01
 เงินสด     สินทรัพย์ 11110-001
 ภาษีขาย    หนี้สิน 21640-01
 ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด  หนี้สิน 21640-02
รายได้จากการบริการ
 รายได้ 
41000-01

(บัญชี ขายบริการ จะใช้ในกรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic)ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูลลูกหนี้ เมนู Enterprise Manager >AR Setup >กำหนดรหัสลูกหนี้ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูลสินค้าบริการ เมนู Enterprise Manager>IC Setup > กำหนดรหัสสินค้าบริการขั้นตอนที่ 4 สร้างเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการขายบริการที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup>กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ ขายเชื่อขั้นตอนที่ 5 สร้างเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ รับชำระหนี้ขั้นตอนที่ 6 กำหนดรูปแบบบัญชีรายการภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด ที่เมนู Enterprise Manager> GL Setup >กำหนดรหัสบัญชีรวม
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

1.เมื่อฝ่ายขายได้รับการร้องขอให้ดำเนินการเสนอราคาสินค้าบริการจาก ลูกค้า ฝ่ายขายจะทำการตรวจสอบและจัดทำเอกสารใบเสนอราคาสินค้าบริการไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ขายอาจจัดทำใบเสนอราคา ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อของผู้สั่งซื้อ( ขั้นตอนนี้ฝ่ายขายจะบันทึกเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณา ไปที่เมนู  Sale Order> SO Data Entry >หน้าต่างใบเสนอราคา)2.เมื่อฝ่ายขายได้รับเอกสารยืนยันใบเสนอราคาจากผู้ซื้อ จะทำการอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาที่ผู้ซื้อเซ็นต์อนุมัติไปบันทึกที่หน้าจอ สั่งจอง (ขั้นตอนนี้ฝ่ายขายจะบันทึกใบสั่งจอง ไปที่เมนู  Sale Order> SO Data Entry >หน้าต่างใบสั่งจอง )3.เมื่อบันทึกเอกสารสั่งจองแล้วสามารถ อ้างอิงไปบันทึกต่อที่หน้าต่างสั่งขาย ได้ที่ Sale Order> SO Data Entry >หน้าต่างใบสั่งขาย4.เมื่อบันทึกเอกสารสั่งขายแล้วสามารถอ้างอิงไปบันทึกต่อที่หน้าต่างขาย เชื่อ ได้ที่ Sale Order> SO Data Entry >หน้าต่างขายเชื่อ

*** หน้าต่างขายเชื่อสามารถบันทึกบัญชีได้ที่ Tab GL โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีภาษีเป็น ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด ***
5.เมื่อมีการบันทึกขายเชื่อแล้ว

** หมายเหตุ  หน้าต่างรับชำระหนี้จะมีการบันทึกบัญชีหักล้างภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดและบันทึกลงบัญชีภาษีขาย **

6.สามารถตรวจสอบรายงานงบกำไรขาดทุนได้ที่เมนู General Ledger > GL Financial Statements >  กระดาษทำการ