Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

General Specification

 • รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้
 • สามารถสร้าง My Menu ได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) ได้
 • การทำงานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากลลดความซ้ำซ้อน
 • สลับ User การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 • User สามารถ Login เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Modem
 • กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด
 • ปรับเปลี่ยน Report และ Form ได้เองตามต้องการ
 • Tab History แสดงประวัติเอกสารว่าถูกอ้างอิงไปบันทึก ข้อมูลที่ใดบ้าง และสามารถ Drill Down ไปดูเอกสารต้นขั้วได้
 • สามารถเรียกดู Report ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบแจกแจงและแบบสรุป
 • สามารถ Drill down Daily Report ข้อมูลรายวันเพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ (ที่มา) ของเอกสารได้
 • เรียกดู Report และการ Running ของเอกสารได้ทั้งแบบแยกหรือแบบรวมสาขาได้ในแต่ละระบบ สามารถดูได้ทุกสาขาและทุกเวลา (Real time)
 • มี Feature ของ Last Recently User 10 รายการล่าสุด
 • สามารถกำหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูลโดยการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดวัน ( Human Error)
 • มี Option ที่กำหนดการเรียกดู Report และการ Running เอกสารแบบแยกหรือแบบรวมสาขาได้ในแต่ละ Module เช่น ต้องการดูรายได้จากการขายเชื่อสินค้าของทุกสาขาได้ทุกเวลา (Realtime)
 • มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น การ Running ตามอักขระแบบ 2 อักขระ (AA,BB,CC,...) แบบ 3 อักขระ (AAA,AAB,AAC,...) หรือแบบ N อักขระ
 • ระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many (เอกสาร 1 ใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้ง) ระบบ Many-to-One(เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ในใบเดียวกัน) และ ระบบ Many-to-Many (เอกสารหลายใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ในหลายรายการ)
 • สามารถเริ่มต้นทำงานและทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา (ทำการบันทึกย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา)
 • การทำงานเป็นแบบ Online Processing ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันทีเมื่อทำการแก้ไข และบันทึกรายการ
 • สามารถ Scan LOGO ของบริษัทเข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกแบบฟอร์มต่าง ๆ
 • มี Opiton การกำหนดช่วง Retrieve ของการดูข้อมูลได้ในแต่ละเมนูการใช้งาน
 • รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
 • การทำรายการแบบ Batch Post สามารถเลือกเมนูและช่วงเอกสารที่จะทำการ Post ได้
 • สามารถกำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับ ทั้งเป็นอัตรา % และจำนวนเงิน
 • การสั่งพิมพ์ มี Option ให้เลือกว่าจะ Preview ก่อนหรือไม่
 • การกำหนด Master File มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถแก้ไข Master File ได้ไม่จำกัดช่วงเวลา โดยโปรแกรมจะ Reprocess ข้อมูลให้ใหม่ในทุกรายงานที่ดึง Master นั้นไปใช้
 • สามารถกำหนดทศนิยมในการคำนวณจำนวนสินค้า และ ราคาต่อหน่วยได้มากสุดถึง 4 หลัก
 • สามารถกำหนดระดับความสำคัญของลูกหนี้ได้
 • สามารถกำหนดกลุ่มลูกหนี้,วงเงินอนุมัติลูกหนี้,จำนวนวัน,อนุมัติลูกหนี้ตามผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละหน่วยงาน (เช่น ตามแผนก)
 • สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เช็ควงเงินอนุมัติ ลูกหนี้(CreditLimit) หรือตัดวงเงินอนุมัติลูกหนี้จากการรับชำระหนี้หรือเช็คผ่าน
 • มี Opiton แจ้งเตือนเมื่อจำนวนเงินเกินวงเงินอนุมัติขอซื้อหรือสั่งซื้อ
 • สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ทำรายการ
 • สามารถเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จำกัด
 • สามารถสร้างรูปแบบการ Post GL ได้หลายรูปแบบต่อเมนูการบันทึก เช่น การ Post GL ต่อสินค้า หรือการ Post แบบยอดรวม
 • รองรับระบบการรับชำระ-จ่ายชำระแบบ Partial
 • สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายได้จากโปรแกรม
 • สามารถกำหนด Status ของลูกหนี้-เจ้าหนี้และบัญชีเงินฝากได้ (Inactive and On Hold)
 • สามารถผูกเงื่อนไขการวางบิล การรับวางบิลกับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้หลายเงื่อนไข
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีเองได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
 • สามารถใส่ชื่อผู้ติดต่อของลูกหนี้ได้ไม่จำกัด (รวมถึงผู้ติดต่อของบริษัทในเครือ)