Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search
Accounts Payable - การจ่ายชำระเงินและการวิเคราะห์เจ้าหนี้

ระบบ Accounts Payable เป็นการบันทึกจ่ายชำระหนี้ จากการซื้อหรือตั้งหนี้ สามารถบันทึกการรับวางบิลจาก เจ้าหนี้เข้าในระบบ หรือหากต้องทำเอกสารเช็คเพื่อรออนุมัติจ่าย ก็สามารถบันทึก Pre- Payment เพื่อทำเอกสารขออนุมัติจ่ายได้ โดยในแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบรับวางบิล , Pre-Payment มาบันทึกจ่ายชำระหนี้ได้เข้าชม : 7766
Accounts Receivable - การรับชำระเงินและการวิเคราะห์ลูกหนี้

ระบบ Accounts Receivable เป็นการบันทึกรับชำระหนี้และบริหารยอดลูกหนี้คงค้าง โดยสามารถจัดทำใบวาง บิลเพื่อส่งให้ลูกค้า กรณ๊ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด การรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัด ยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบวางบิล ,ใบเสร็จรับ เงิน(ก่อนรับเงิน) มาบันทึกรับชำระหนี้ได้เข้าชม : 6833
Cheque and Bank - ระบบเช็ค

ระบบ Cheque and Bank เป็นการบริหารจัดการเช็ครับ-จ่าย และเงินโอน หรือการบันทึกปรับปรุงเช็ค โดยมี รายงานรองรับทุกสถานะของเช็คแต่ละใบ การบันทึกฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคาร เพื่อการ แสดงรายงาน Statement และเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือแยกตามสมุดบัญฃีและใช้ในการ จัดทำ Bank Reconcile ต่อไปเข้าชม : 6424
General Ledger - ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบ General Ledger เป็นการบันทึกบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกยอดยกมาหรือเป็นการ Post ลง บัญชีของระบบอื่นๆแบบ Real Time จากการบันทึกซื้อ-ขายสินค้า การรับ-จ่ายเงิน และของ ระบบอื่นๆ สามารถบันทึกปรับปรุงหรือปิดบัญชี รองรับการบันทึกรายวันแบบเร็วเพื่อการ บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ รองรับการทำเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการ Post GL กำหนดได้ทั้งแบบ Real Time และ Batch Post ได้เข้าชม : 6876
Inventory Control - ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบ Inventory Control เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้าได้แบบ Real Timeของโปรแกรมที่เชื่อม โยงจากระบบต่างๆให้อัตโนมัติ ทั้งจากการซื้อ,ขาย,ส่งคืน,รับคืน,เพิ่มหนี้จากซิ้อ-ขาย รวมถึง เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือวัตถุดิบ เช่น บันทึกสินค้ายกมา,การเบิก,การรับคืนจาก เบิก, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง,รับ-ส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ และการปรับปรุงสินค้า โดย สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติ หลังการนับสินค้าคงเหลือหรือ ปรับปรุงเพิ่ม/ลด สินค้าได้เองเข้าชม : 8713
Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ระบบ Petty Cash เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายเงินสดย่อย รองรับการกำหนดวงเงินตาม แผนก สามารถจัดทำเอกสารขออนุมัติการจ่ายวงเงินก่อนการเบิกจ่ายเงินได้ มีข้อความ (Alert) เตือนหากบันทึกจ่ายเกินวงเงินเข้าชม : 7139
Purchase Order - การบันทึกซื้อสินค้า

ระบบ Purchase Order เป็นการบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อ เชื่อ เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าทันที รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดหนี้เมื่อทำการซื้อ หรือจ่ายชำระหนี้ หากมีการส่งคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้า ยังสามารถอ้างอิง เอกสารการซื้อเดิมมาบันทึกได้ รวมทั้งยังนำเอกสารซื้อสินค้ามาบันทึก Landed Cost (ต้น ทุนแฝง)เพื่อการปรับปรุงเพิ่ม/ลดต้นทุนของสินค้าเข้าชม : 5032
Sale Order - ระบบด้านการขายสินค้า

ระบบ Sale Order เป็นการบันทึกขายสินค้า โดยเริ่มจากทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยัน คำสั่งซื้อ เพื่อการสั่ง จองและจัดทำใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปบันทึกการขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อลดสต๊อกสินค้า รองรับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อนำไปหักลดยอดหนี้ตอนทำการขายหรือรับชำระหนี้ กรณีที่มีรับคืนลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ยังสามารถอ้างอิงเอกสารขายเดิมมาบันทึกได้เข้าชม : 6688