Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ระบบเงินทดรอง


      
       ระบบ Advance System เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย ซึ่งสามารถทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิก และอ้างอิง
มาการบันทึกเบิกเงินได้ รองรับการเบิกเงินตามรหัสงาน JOB กรณีที่เหลือเงินทดรองจ่ายยัง อ้างอิงมาทำขอเคลียร์เงินทดรองก่อนอ้างอิงมาบันทึกเคลียร์เงินคืนกับบริษัท ได้ รองรับการ เบิก-เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด, เงินโอน และเช็คจ่าย สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเบิกหรือ เคลียร์เงิน และตรวจสอบรายงานจ่ายเงินทดรองของพนักงานแต่ละคน