Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ระบบบัญชีลูกหนี้


                 
        เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบ รายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผล ต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน