Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ระบบ Inquiry

              

       ระบบ
Inquiry เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เราได้ทำการบันทึกที่ระบบ Purchase Order, Sale Order, Inventory Control ระบบจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำรายการ Inquiry และแสดงรายละเอียดทุกการบันทึกที่ระบบดังกล่าวซึ่งสามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายละเอียดได้