Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เปนระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย