Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดจิ๋ว


       คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทยได้ร่วมกันเผยแพร่ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมโดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กมาก หรือ ธุรกิจขนาดจิ๋ว


       กล่าวคือ ระบบบัญชีที่เผยแพร่นี้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

       กลุ่มของธุรกิจที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ธุรกิจทั่วไปที่มีรายรับไม่เกิน 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี หรือเฉลี่ยมีรายได้จากการขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน นั่นเอง

       ระบบบัญชีที่สมาคมนักบัญชีฯ นำมาเผยแพร่ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดจิ๋วหรือธุรกิจขนาดย่อมที่เข้าข่ายดังกล่าวนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานเบื้องต้นจึงมีรูปแบบที่สามารถพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ระบบบัญชีตามมาตรฐานสากลต่อไปได้โดยง่าย

       เป็นแนวความคิดที่ต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางการบริหารจัดการธุรกิจให้กับบรรดาเอสเอ็มอีไทยเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

       ระบบบัญชีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำบัญชีด้วยมือและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มารองรับเพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถทำบัญชีให้ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย

ตัวอย่างของระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดจิ๋วที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจการค้าหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปจะครอบคลุมกิจกรรมในการทำธุรกิจ


บทความโดย :  nationejobs
ประกาศบทความโดย :  https://www.prosoftmyaccount.com
Knowledge
การบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็ก