Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

General Ledger

Flow_General_Ledger
Flow_General_Ledger เตรียมจ่ายชำระ บันทึกยอดยกมา บันทึกรายการรายวัน(แบบเร็ว) บันทึกรายการรายวัน Reconcile Post_รายการรายวัน(แบบแยกแต่ละเอกสาร) Post_รายการรายวัน(แบบรวมเอกสาร) ปิดบัญชีสิ้นปี