Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

วิธีแก้ไขสำหรับผู้ใช้ Hotmail ไม่ได้รับเมล์ยืนยันจากระบบ

ปัญหาเกิดจากนโยบายของ Hotmail ที่มีการปรับใหม่ ทำให้เมล์ที่ไม่ได้ส่งจากผู้รับที่อยู่ใน Contact หรือ White list
ส่งไปไม่ถึงผู้รับ


แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้รับส่งเมล์กับทางบริษัทได้ก่อนมีดังนี้

1. แจ้งให้ลูกค้าที่ใช้ Hotmail เข้าไปยังหน้าตั้งค่า (รูปฟันเฟือง) แล้วเลือก "การตั้งค่าจดหมายเพิ่มเติม"
    (สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ "More mail settings")
2. คลิกไปที่ "ผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อก" (สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ "Safe and blocked senders")
3. คลิกไปที่ "ผู้ส่งที่ปลอดภัย" (สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ "Safe senders")
4. ใส่ @prosoftmyaccount.com แล้วกดปุ่ม "เพิ่มลงในรายการ" (Add to list)
5. หลังจากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่ แต่หากสมัครสมาชิกไปแล้ว ให้เข้าไปขอ ActivateCode ใหม่
    ได้ตามนี้  http://prosoftmyaccount.com/ActivateCode.aspx
6. พิมพ์  Email ที่ได้ทำการสมัครสมาชิก ระบบจะส่ง ActivateCode ไปให้ใหม่