Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ระบบ Inquiry

              

       ระบบ
Inquiry เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เราได้ทำการบันทึกที่ระบบ Purchase Order, Sale Order, Inventory Control ระบบจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำรายการ Inquiry และแสดงรายละเอียดทุกการบันทึกที่ระบบดังกล่าวซึ่งสามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายละเอียดได้