Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

Inventory Control

  • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น เป็นสินค้าบริการ หรือ สินค้าที่มี Stock
  • สามารถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดได้ ทั้งสินค้าทั้งหมด เฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ จะเป็นสินค้ารายตัวได้
  • สามารถกำหนดยอดสินค้าคงเหลือต่ำสุด, สูงสุดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
  • สามารถบันทึกใบโอนย้ายสินค้าและโอนย้ายสินค้าออกคลัง, โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายข้อมูลเข้าคลังอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกใบเบิกและรับคืนจากการเบิกได้ และสามารถกำหนดประเภทเอกสารการเบิก ได้ว่าเป็นการเบิกประเภทไหน พร้อมทั้งดูรายงานแยกตามประเภทเอกสารได้ เช่น เบิกผลิต , เบิกตัวอย่าง, เบิกตัดชำรุด
  • สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสำเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ
  • สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสินค้าผลิตเสร็จ ภายในหน้าจอเดียวกัน
  • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้า โดยมีการแยกระบุผู้ใช้ระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้า
  • สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มหรือลดจากราคาปัจจุบันได้ โดยมีหน้าจอปรับราคาขายรองรับการทำงาน
  • สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stockในรายงานรายวันมีรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกข้อมูล ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ, รายงานต้นทุนสินค้า เป็นต้น