Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ระบบเช็คและธนาคาร

        
       เป็นระบบที่ใช้ใน การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ หรือ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป