Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เปนระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย