Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ระบบสั่งซื้อสินค้า


ป็นระบบบัญชีที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด , ซื้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถ บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิมได้