Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้แสดง “ลำดับที่” เดียวกับ “เลขที่”

กรณีสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แสดง “ลำดับที่”  เดียวกับ “เลขที่”   กำหนด Option สั่งพิมพ์อย่างไรวิธีการกำหนด Option   หน้าต่าง Range   เลือกช่วงวันที่เอกสาร  ให้เลือกที่ Option “แสดงลำดับที่ตามข้อมูลจริง”     เมื่อสั่งพิมพ์จะแสดงข้อมูลเป็นเลขที่เดียวกับเลขที่เอกสาร