Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

งบกระแสเงินสด

      

       เงินสด
เป็นรายการทางบัญชีรายการหนึ่งที่แสดงถึงสภาพคล่องของกิจการว่ามีมากเพียงใดผู้ประกอบการจึงควรสนใจการเปลี่ยนแปลงของเงินสดทั้งนี้เพื่อการตัดสินใจ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและงบกระแสเงินสดนี่เองจะแสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงของเงินสดว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากสิ่งใด และแสดงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสดในแต่ละงวดเวลาว่าได้มาจากทางใดเป็นจำนวนเท่าใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแสดงให้ทราบถึงเงินสดที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนการลงทุนและการดำเนินงาน                                                                  

        ดังนั้นงบกระแสเงินสดจึงเป็นงบการเงินของกิจการอีกงบหนึ่งที่ต้องจัดทำนอกจากงบกำไรขาดทุน (แสดงถึงผลการดำเนินงาน)งบกำไรสะสมและงบดุล (แสดงถึงฐานะทางการเงิน)  งบกระแสเงินสดจะเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่แสดงความ เคลื่อนไหวของเงินทุนในรอบระยะเวลาหนึ่งคือแสดงเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งต่างๆและแสดงเกี่ยวกับเงินทุนที่จ่ายออกไปเนื่องจากกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น                                                    

        แหล่งที่มาและใช้ไปของกระแสเงินสดจาก 3 กิจกรรมที่ผมได้กล่าวถึงนั้นได้แก่ การจัดหาเงินทุนการลงทุนและการดำเนินงานโดยแต่ละกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับรายการรับ-จ่ายเงินสดที่พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้  

-กิจกรรมดำเนินงาน 
                
รายการรับ - ขายสินค้า/บริการ, รับชำระหนี้จากลูกหนี้, ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร      
รายการจ่าย - เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า, จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า,  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน, ภาษีเงินได้

-กิจกรรมลงทุน     
รายการรับ - ขายที่ดิน, อุปกรณ์สำนักงาน, เงินลงทุนระยะยาว      
รายการจ่าย - ซื้อที่ดิน, ต่อเติมอาคาร, ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน, ซื้อเงินลงทุนระยะยาว

-กิจกรรมจัดหาเงิน     
รายการรับ - ออกจำหน่ายหุ้นทุน,หุ้นกู้,กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
รายการจ่าย - จ่ายขำระหนี้เงินกู้ระยะยาว,จ่ายเงินปันผล                                                

       ทั้งนี้งบกระแสเงินสดจะมีข้อแตกต่างจากงบเงินทุนหรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่แสดงให้เห็นถึงรายการเงินทุนดำเนินงานเท่านั้นซึ่งเงินทุนดำเนินงานยังไม่แสดงความคล่องตัวชัดเจนเหมือนเงินสดเพราะในเงินทุนดำเนินงานหรือสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธินั้นในความหมายได้รวมถึงรายการทางบัญชีบางประเภทที่มิใช่เงินสด เช่น สินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับและเงินทุนลงทุนระยะสั้นด้วยแต่งบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งเงินสดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ต้องคอยติดตามดูแลเงินสดอยู่เสมอดังนั้นงบกระแสเงินสดจึงเป็นงบที่มีความสำคัญมากเพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ชัดเจนที่ สุด


บทความโดย : http://www.smethailandclub.com
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.prosoftmyaccount.com
Knowledge
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเริ่มเป็น ...