Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
Budget Control

สามารถกำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก, สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินขององค์กรเข้าชม : 4115
Value Added Taxเข้าชม : 3619
Sale Order

สามารถสอบถามประวัติการขาย โดยเลือกช่วงข้อมูลสินค้า, ลูกหนี้ได้ตามต้องการ สามารถสอบถามรายการสินค้าค้างส่ง สามารถสอบถามประวัติการขายสินค้าได้ โดยลูกค้า, สินค้า, ประเภทรายการขาย, ช่วงเวลาได้ตาม ต้องการ วิเคราะห์ ประวัติการขายได้ N ครั้งหลังสุด เพื่อแสดงราคา เครดิต การให้ส่วนลดเงินสดและข้อตกลงอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนุมัติเครดิตได้ สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปีและสะสมทั้งปี เก็บข้อมูลสถิติการขายเข้าชม : 4159
Purchase Order

- สามารถบันทึกลดหนี้, เพิ่มหนี้ได้ โดยจะอ้างจากใบกำกับภาษีใบเดิมหรือไม่ก็ได้ และยังกำหนดให้ว่ามีผลต่อ Stock หรือไม่ - สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ได้รับกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่เข้าชม : 4417
Petty Cash

สามารถบันทึกการรับ - จ่ายเงินสดย่อยได้ สามารถตั้งวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัดเข้าชม : 3373
Inventory Control

สามารถปรับราคาขายสินค้า เพิ่มหรือลดจากราคาปัจจุบันได้ โดยมีหน้าจอปรับราคาขายรองรับการทำงาน สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock ในรายงานรายวันมีรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกข้อมูล ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ รายงานต้นทุนสินค้า เป็นต้นเข้าชม : 4130
General Ledger

ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้ หรือ จะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ สามารถกำหนดการ Allocate ผังบัญชี ให้ไปยังแผนกต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา สามารถกำหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน สามารถแยกแผนก, สาขา, โครงการ (Job)เข้าชม : 5116
Cheque and Bank

ควบคุมรายการเช็ครับและเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับเข้าชม : 3350
Accounts Receivable

สามารถบันทึกรับชำระหนี้จากใบส่งของที่วางบิลแล้ว พร้อมใบส่งของที่ยังไม่ได้วางบิลร่วมกันได้ สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน เลขที่เงินมัดจำ ได้หลายใบในรายการรับชำระหนี้ต่อรายการ สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ เช็ครอตัด สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายชำระในอนาคต (Forecast) โดยสามารถกำหนดช่วงอายุลูกหนี้ สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี, Label สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชี และประวัติลูกค้เข้าชม : 4253
Accounts Payable

ระบบสามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และ ไม่มีภาษี สามารถบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยอ้างอิงรายการเอกสารมาจาก ใบสั่งซื้อ หรือ จ่ายเงินมัดจำ สามารถทำ Pre-Payments เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ได้ โดยบันทึกรายการเช็คได้ ไม่จำกัดเข้าชม : 4839
Previous   |  1  |  2  |