Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
นิติบุคคลคืออะไร

นิติบุคคลคืออะไร นิติบุคคล เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นเพื่อให้มีสิทธิ หน้าที่ และสามารถทำกิจการอันเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ได้ตามในกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เข้าชม : 53675
เงินทุนไนการทำธุรกิจมาจากไหนบ้าง

เงินทุนไนการทำธุรกิจมาจากไหนบ้าง บ่อยครั้งที่คำว่า “ไม่มีเงิน” ถูกใช้เป็นข้ออ้างที่สกัดการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นต้นว่าไม่มีทุนบ้าง ไม่มีแหล่งทุนบ้าง และทำให้หลายคนเลือกพับเก็บความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเอาไว้ แต่ในความจริงแล้วธุรกิจหลายรูปแบบใช้เงินทุนในการเริ่มตั้งกิจการไม่มากเลยเข้าชม : 2655
สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล

สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล สิทธิและหน้าที่ภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 66 บัญญัติว่า “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเข้าชม : 5334
7 เทคนิคการจ่ายภาษีอย่างประหยัด

7 เทคนิคการจ่ายภาษีอย่างประหยัด ถ้าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจมือใหม่ทุกคนเขียนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของตนใส่ลงบนกระดาษ เชื่อได้ว่าปัญหาที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆและน่าจะติดอยู่ในสามอันดับแรกยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการจ่ายภาษีอย่างแน่นอนเข้าชม : 3098
ทำไมต้องจดทะเบียนอาคารชุด และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

ทำไมต้องจดทะเบียนอาคารชุด และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภายในเขตเมืองได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพจากชนบทสู่เมืองเพื่อเข้ามาหางานทำเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนที่อยู่ตามชานเมืองเข้าชม : 3187
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด เงินสด เป็นรายการทางบัญชีรายการหนึ่งที่แสดงถึงสภาพคล่องของกิจการว่ามีมากเพียงใด ผู้ประกอบการจึงควรสนใจการเปลี่ยนแปลงของเงินสดทั้งนี้เพื่อการตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและงบกระแสเงินสดนี่เองเข้าชม : 3565
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนเข้าชม : 12544
กฏหมาย สัญญา และหน้าที่ เรื่องการเช่าและให้เช่าที่อยู่อาศัย

ป็นสัญญาซึ่งตกลงกันระหว่าง "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ในชั่วระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อตอบแทนประโยชน์นั้นๆ ซึ่งสัญญานี้มีลักษณะว่าคู่สัญญาต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน หมายถึง ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใดๆ ...เข้าชม : 2039
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น ...เข้าชม : 7361
ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด ดังนั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปได้แก่กำไรสุทธิที่คำนวณตาม เงื่อนไขที่กำหนดเข้าชม : 13245
Previous   |  1  |  2  |  3  | Next
Knowledge
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเริ่มเป็น ...