Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

Security Adminstrator

  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ ในแต่ละระบบของผู้ใช้ได้รายบุคคลและกลุ่ม
  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละแผนก
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสาขา เพื่อการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ