Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Security Adminstrator

  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ ในแต่ละระบบของผู้ใช้ได้รายบุคคลและกลุ่ม
  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละแผนก
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสาขา เพื่อการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ