Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

Enterprise Manager

 • สามารถบันทึกรายการค่าเริ่มต้นต่างๆ (Master File) สำหรับการเริ่มใช้งานโปรแกรม
 • สามารถกำหนด Option ในแต่ละระบบของโปรแกรมเพื่อให้รองรับการบันทึก Transaction และการวางระบบในการทำงานตามสาขา ตามแผนกและ job ได้
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดข้อมูลบริษัทสาขา ฝ่าย แผนก รายได้ ค่าใช้จ่าย งวดบัญชี รวมทั้งการGenerate ประเภทธุรกิจ วันเครดิต เพื่อช่วยในการพิจารณาสั่งซื้อ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ ตามประเภท กลุ่ม สถานที่รับของ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดลูกหนี้ ประเภทธุรกิจ ประเภทลูกหนี้กลุ่ม การวางบิล ลำดับความสำคัญ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดธนาคาร สาขาธนาคาร ประเภทสมุดเงินฝาก รหัสสมุดเงินฝากรูปแบบเช็ค ที่ใช้ในกิจการ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดสมุดรายวัน กำหนดบัญชีรวมลูกหนี้ บัญชีรวมเจ้าหนี้ บัญชีรวมสินค้า เอกสารเชื่อมต่างๆ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ หน่อยนับ ยี่ห้อ รูปแบบสินค้า เกรด ขนาด รุ่น สี คลังและ ที่เก็บ
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดรหัสพนักงานขาย ประเภท Media
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดพนักงาน เขตการขาย กลุ่ม ตำแหน่ง ช่องทางการขาย เขตการขนส่งเป้าการขาย ตลอดจนค่าคอมมิชชั่น
 • สามารถบันทึกค่าเริ่มต้นการกำหนดรายละเอียดภาษี คำอธิบายภาษี