Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Fixed Assets


myAccount

 

  • สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรง
  • สามารถตรวจสอบการคิดค่าเสื่อมราคาได้ทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล
  • สามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา กลับมายังโปรแกรม myAccount
  • รายงานรองรับเกือบ 50 รายงานซึ้งสามารถ Export ออกเป็นรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการสินทรัพย์ และจัดทำรายงานได้อย่างง่ายดาย