Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Purchase Analysis & Sale Analysis

 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบบการซื้อสินค้า
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบบการขายสินค้า
 • สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบยอดซื้อ-ขายสินค้า ทั้งแบบรายเดือนและรายปี
 • สามารถวิเคราะห์การปรับต้นทุนของสินค้า
 • สามารถวิเคราะห์การซื้อ-ขายสุทธิ
 • สามารถจัดอันดับยอดซื้อ-ขาย ตลอดจนปริมาณการซื้อ-ขาย
 • สามารถวิเคราะห์ยอดขายสินค้า/ลูกค้าจากมากไปน้อย
 • สามารถวิเคราะห์ยอดขายลูกค้า/สินค้าจากมากไปน้อย
 • สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการขาย/ยอดขาย แยกตามแผนก แยกตามงวด
 • สามารถวิเคาระห์สรุปขายสด ขายเชื่อ ขายสุทธิ
 • สามารถสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน ประจำเดือน ได้อย่างง่ายดาย