Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Audit and Internal Control

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลและการควบคุมภายใน เพื่อการตรวจสอบระบบการทำงาน
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข การบันทึก การลบข้อมูลที่หน้าจอต่างๆ ว่าทำโดย User ใคร เวลาใด
 • สามารถตรวจสอบการ Update การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหน้าจอที่เราต้องการตรวจสอบ ว่าหลังจากที่มีการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว มีการ Update หรือแก้ไขข้อมูลหรือไม่ อย่างไร  
 • สามารถตรวจสอบการกำหนดข้อมูลเริ่มต้นที่ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องตามหลักบัญชี
 • สามารถช่วยควบคุมระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามระบบที่วางไว้
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเจ้าหนี้ ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบลูกหนี้ ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเช็ค และ ธนาคาร ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบผังบัญชี ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบสินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบซื้อ-ขาย ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ