Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Advance System

myAccount

 

  1. สามารถบันทึกขอเบิกเงินทดรองแยกตามพนักงานได้
  2. สามารถบันทึกเบิกเงินทดรองโดยอ้างอิงจากเอกสารใบขอเบิก เงินทดรองได้
  3. สามารถบันทึกเงินทดรองจ่ายเป็นเงินสด, เช็ค, โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากได้
  4. สามารถบันทึกขอเคลียร์เงินทดรอง ก่อนที่จะนำเอกสารไปเคลียร์เงินทดรองได้
  5. สามารถระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ทั้งมีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จรับเงิน
  1. สามารถยกเลิกเอกสารขอเคลียร์เงินทดรองได้
  2. สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้ทั้งกรณีเงินขาดหรือเงินเกิน
  3. สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย ก่อนที่จะนำเอกสารไปทำรายการที่จ่ายเงินสดย่อยได้
  4. สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อได้
  5. การเบิกและการเคลียร์เงินทดรอง สามารถ Post การบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อัตโนมัติได้