Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

Purchase Order

 • สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้ทั้งผ่านใบสั่งซื้อ หรือบันทึกรายการซื้อได้โดยตรง
 • สามารถบันทึกใบสั่งซื้อ แยกตามสาขา แผนก และJob เพื่อเรียกดูรายงานแยก ตามสาขาตามแผนก และ job ได้
 • สามารถ Copy และ Clear ใบสั่งซื้อได้มีรายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อ N ครั้งหลังสุด แสดงราคา จำนวนวันเครดิต เพื่อช่วยในการพิจารณาสั่งซื้อ
 • สามารถสอบถามประวัติการซื้อสินค้าได้โดยลูกค้า สินค้า ประเภทรายการซื้อ ช่วงเวลา ได้ตามต้องการ
 • การซื้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ Stock ระบบเจ้าหนี้ ระบบจ่าย
 • สามารถบันทึกซื้อสินค้าทั้งที่มีภาษี และ ยกเว้น ภาษีในใบกำกับภาษีเดียวกันได้
 • เมื่อบันทึกรายการซื้อที่มีภาษี จะเชื่อมไปยัง รายงานภาษีซื้อในระบบ VAT และ บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
 • บันทึกซื้อสามารถแยกเป็นประเภทสินค้าและบริการได้ รวมถึงยังสามารถปรับยอดใบกำกับให้ตรงกับเจ้าหนี้ได้
 • สามารถบันทึกซื้อได้เกินวงเงินอนุมัติที่เจ้าหนี้กำหนด
 • เมื่อบันทึกรายการ ที่มีการจ่ายเงินมัดจำไว้ จะมีข้อความเตือนให้เลือกตัดจ่ายเงินมัดจำ
 • สามารถบันทึกลดหนี้, เพิ่มหนี้ได้โดยจะอ้างจากใบกำกับภาษีใบเดิมหรือไม่ก็ได้ และยังกำหนดให้ว่ามีผลต่อStock หรือไม่
 • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ได้รับกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่