Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

General Ledger

myAccount
 • ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้
  หรือ
  จะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ
 • สามารถกำหนดการ Allocate ผังบัญชี ให้ไปยังแผนกต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ
 • สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
 • สามารถกำหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน
 • สามารถแยกแผนก, สาขา, โครงการ (Job)
 • สามารถ Post รายการรายวันเข้าบัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Batch Post และ Real time Post
 • สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry ( เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้ )
 • มีเมนูสำหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว เพื่อช่วยให้การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายได้อย่างรวดเร็วใน 1 Voucher สามารถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จำกัด
 • ใน 1 Voucher สามารถบันทึกใบกำกับภาษีได้หลายใบ (Multi -Invoice) และ เรียกดูรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย แยกตาม Invoice
 • สามารถ Reconcile ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้ สามารถดูรายงานบัญชีแยกประเภท, รายงานข้อมูลรายวัน, งบทดลอง, กระดาษทำการ แยก/รวมสาขา, JOB, แผนกได้
 • สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
 • สามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, Cash Flow, งบเปรียบเทียบรายเดือน, รายปี หรือเปรียบเทียบตามแผนก, ตาม JOB ได้
 • สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก, สาขา, โครงการก็ได้
 • สามารถออกงบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ รวมทั้งจัดทำ ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า)
 • สามารถจัดทำ Prepayment เพื่อเสนอผู้บริหารในการเซ็นต์อนุมัติ ก่อนทำรายการ Post เข้า GL
 • สามารถโอนข้อมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีที่ต้องการรวมรายการ GL ของแต่ละสาขาเข้ามายังสำนักงานใหญ่