Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Cheque and Bank

  • ควบคุมรายการเช็ครับและเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
  • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก - ถอน
  • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
  • สามารถ บันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
  • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
  • สามารถดูรางานเช็คแยกตามสถานะได้
  • สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
  • สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกำหนดนำฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
  • สามารถแสดงรายการวันที่กำหนดเช็ครับ และวันที่กำหนดเช็คจ่าย ได้จากปฎิทิน และสามารถ Drill Down จากปฎิทินเพื่อดูรายละเอียดเช็ค
  • สามารถกำหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ในโปรแกรม เพื่อใช้ในการพิมพ์เช็คจ่าย