Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
    
        เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขายของกิจการโดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3,ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้าและใบ
แนบรวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย


Benefit :
  • โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่างๆข้อมูลดังกล่าว                 จะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • สามารถระบุหน้าจอที่จะทำการพิมพ์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ เช่น ซื้อสด,จ่ายชำระหนี้
  • สามารถเรียกพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น ภ.ง.ด. 1 ,2,3,53
  • สามารถเลือกแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ได้ ทั้งใบปะหน้า หรือใบแนบ
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี,ตามวันที่,เลขที่เอกสาร
  • สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน
รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
  • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย