Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Upgrade Package

เงื่อนไขสำหรับการ Upgrade Package
1. ลูกค้าต้องอยู่ภายในเงื่อนไขบริการ MA ถึงปัจจุบัน      

2. การ  Refund ค่าโปรแกรมมีเงื่อนไขดังนี้
  •   ลูกค้าต่อสัญญา MA ทุกปี
  •   กรณีเปลี่ยนจาก myAccount Stand Alone เป็น Lan  สามารถ Refund ได้ 100%  
  •   กรณีเปลี่ยนเป็น WINSpeed สามารถ Refund ตามอัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี