Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Upgrade Package

เงื่อนไขสำหรับการ Upgrade Package
1. ลูกค้าต้องอยู่ภายในเงื่อนไขบริการ MA ถึงปัจจุบัน      

2. การ  Refund ค่าโปรแกรมมีเงื่อนไขดังนี้
  •   ลูกค้าต่อสัญญา MA ทุกปี
  •   กรณีเปลี่ยนจาก myAccount Stand Alone เป็น Lan  สามารถ Refund ได้ 100%  
  •   กรณีเปลี่ยนเป็น WINSpeed สามารถ Refund ตามอัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี