Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การกำหนดช่วงอายุลูกหนี้ เพื่อดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้

การกำหนดช่วงอายุลูกหนี้ เพื่อดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
วิธีตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ จะต้องกำหนดช่วงอายุลูกหนี้ที่ใด

การกำหนดช่วงอายุลูกหนี้

รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ที่ระบบ Account Receivable / AR Analysis Reports : กำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการให้วิเคราะห์ ได้ที่ Enterprise Manager / AR Setup / AR Option : Tab Aging กำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการวิเคราะห์ โปรแกรมจะแสดงวัที่ให้อัตโนมัติเมื่อเลือกรายงานที่วิเคราะห์อายุหนี้

รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้