Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการ Generate ใบวางบิล มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการ Generate ใบวางบิล หรือเมื่อต้องการดึงรายการจากขายเชื่อ,ลดหนี้,หรือจากตั้งลูกหนี้อื่นๆ มาทำใบวางบิลพร้อมกันสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

สามารถทำได้โดยไปที่ AR Data Entry / Generate ใบวางบิล

1.เมื่อทำการ click เข้าไปใน Generate ใบวางบิลแล้วให้เลือกช่วงวันที่ของเอกสารที่จะทำการ Generate พร้อมทั้งใส่ช่วงเลขที่เอกสารด้วย หลังจากนั้นให้ใส่วันที่เริ่มต้นใบวางบิลเพื่อที่จะให้โปรแกรม Run เลขที่ใบวางบิลเมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ให้click ที่ Gen เพื่อจะให้โปรแกรม Generate ใบวางบิลให้2.เมื่อทำการ click ที่ Gen แล้วจะได้รายการใบวางบิลดังนี้
3.กรณีที่ทำรายการของลูกหนี้รายเดียวกันแต่ว่าหลาย Invoice โปรแกรมจะทำการ Generate ให้ใบเดียว