Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการบันทึกจ่ายเงินสดย่อยแล้วมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีวิธีการบันทึกอย่างไร

วิธีการบันทึกจ่ายเงินสดย่อยแล้วมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีวิธีการบันทึกอย่างไร

สามารถทำได้โดยการให้ click ที่ WHT โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกรายการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ทำการบันทึกรายการแล้ว save รายการนั้น