Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด F

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด F

อักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

คำศัพท์  ความหมาย

face value
 
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว
factoring
 
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้
factory agenda
 
วัสดุโรงงาน
factory overhad variance
 
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead
 
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead expense
 
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
fair market value
 
ราคาตลาดยุติธรรม
fair price
 
ราคายุติธรรม
fair value
 
มูลค่ายุติธรรม
fairness
 
ความถูกต้องตามที่ควร
favorable variance
 
ผลต่างที่น่าพอใจ
feedback value
 
ข้อมูลย้อนกลับ
fianancial statement
 
งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน
financial accounting
 
งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
financial document
 
การบัญชีการเงิน
financial expense
 
เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน
financial reporting
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
financial statement
 
งบการเงิน
financial audit
 
การตรวจสอบงบการเงิน
financing activities
 
กิจกรรมในการจัดหาเงิน
finished goods
 
สินค้าสำเร็จรูป
first in, first out FIFO
 
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
fiscal year
 
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี
fixed asset
 
ทรัพย์สินถาวร
fixed budget
 
งบประมาณคงที่
fixed cost
 
ต้นทุนคงที่
fixed expense
 
ค่าใช้จ่ายคงที่
flexed budget
 
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้
flexible exchange rate
 
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
floating rate note (FRN)
 
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
flowchart
 
แผนภูมิสายการทำงาน
folio
 
หน้าบัญชี
footing
 
การบวกแนวตั้ง
footnotes to financial statement
 
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
forecasting
 
การประมาณการ
foreian exchange
 
การปริวรรตเงินตรา
forward contract
 
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
forward exchange contract
 
สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
forward rate
 
อัตราการซื้อขายล่วงหน้า
forward rate agreement
 
สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
franchise
 
สัปทาน
franchisee
 
ผู้รับสัมปทาน
free on board (F.O.B.)
 
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า
Free on Board F.O.B.
 
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์
freight
 
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
freight in
 
ค่าระวางขาเข้า
freight out
 
ค่าระวางขาออก
full absorption costing
 
การบัญชีต้นทุนร่วม
full costing
 
การบัญชีต้นทุนรวม
functiconal accounting
 
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม
fund
 
กองทุน
fund accounting
 
การบัญชีเงินกองทุน
funds flow statement
 
งบกระแสเงินทุน
furniture and fixtrues
 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง


บทความโดย : www.buncheeaudit.com
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com
Knowledge
คำศัพท์บัญชี Account Glossary