Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

นิติบุคคลคืออะไร       นิติบุคคล  เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นเพื่อให้มีสิทธิ  หน้าที่  และสามารถทำกิจการอันเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ได้ตามในกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  แบ่งเป็น     

       1. นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแบ่งและพานิชย์     
       
       2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายมหาชน คือมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่อาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติกำนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะโดยทั่วไปจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะและมีการใช้อำนาจมหาชน  เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรมองค์องค์การมหาชนของรัฐ เทศบาลวัด เป็นต้น  

        สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลจึง  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายยอมรับให้สามารถกระทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามในกรอบวัตถุประสงค์มีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์และกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ

บทความโดย :  portal
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.prosoftmyaccount.com
Knowledge
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเริ่มเป็น ...