Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ


       ใบสั่งซื้อคือ ใบสั่งซื้อที่เราจะส่งให้ผู้ขายเพื่อขอสั่งซื้อสินค้า โปรแกรม myAccount มีแบบฟอร์มแบบมาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรม Prosoft myAccount สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง ดังนี้