Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

General Ledger

Flow_General_Ledger
Flow_General_Ledger เตรียมจ่ายชำระ บันทึกยอดยกมา บันทึกรายการรายวัน(แบบเร็ว) บันทึกรายการรายวัน Reconcile Post_รายการรายวัน(แบบแยกแต่ละเอกสาร) Post_รายการรายวัน(แบบรวมเอกสาร) ปิดบัญชีสิ้นปี