Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

โปรแกรมสำหรับสำนักงานบัญชี

โปรแกรมสำหรับสำนักงานบัญชี

1.เข้าที่ระบบโปรแกรม Module Business Accounting  เลือก ระบบ BA Data Entry  ดังภาพ

 

2. เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่าง Choose a Data Source ซึ่งเป็นหน้าต่างสำหรับ
ติดต่อ Database ต้นทาง หรือเป็นการฐานข้อมูลต้นทางที่ต้องการโอนไปสู่ปลายทาง โดยให้ระบุข้อมูล ดังนี้ 

 • ช่อง Server ให้ระบุชื่อเครื่อง Server หรือ IP Server
 • ช่อง Username ให้ระบุ Username เป็น sa  
 • ช่อง Database ให้ระบุชื่อ database ด้านทาง
 • เมื่อระบุข้อมูลครบทั้งหมดดังภาพแล้ว ให้คลิกปุ่ม  Next
3. เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้วจะได้หน้าจอ Choose a destination  ซึ่งเป็นหน้าต่างสำหรับติดต่อ Databaseปลายทางที่ต้องการจะทำการ Import ข้อมูล ดังภาพ

 

 • ช่อง Server ให้ระบุชื่อเครื่อง Server หรือ IP Server    
 • ช่อง Username ให้ระบุ Username เป็น sa   
 • ช่อง Database ให้ระบุชื่อ Database ปลายทางที่ต้องการ Import ข้อมูลเข้า
 • เมื่อระบุข้อมูลครบทั้งหมดดังภาพแล้ว ให้คลิกปุ่ม  Next
4. เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้วจะได้หน้าจอ Choose the Module  เป็นหน้าต่างสำหรับเลือกเมนูที่ต้องการ Import
ข้อมูลเข้า ดังภาพ


 
 • Save History File  เป็นส่วนระบุ  Log File เพื่อเก็บประวัติการ Import ข้อมูล
 • เมื่อระบุข้อมูลที่หน้าจอ Choose the Module ว่าต้องการ Import ข้อมูลระบบใดบ้างเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Next
5. เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้วจะได้หน้าจอ Choose data condition เป็นหน้าจอสำหรับการกำหนดเงื่อนไขการ Import ข้อมูล  ดังภาพ

 

การกำหนดเงื่อนไขในการ Import ข้อมูลมีดังนี้
 • สามารถระบุเป็นช่วงของวันที่เอกสารว่าต้องการ Import ข้อมูลช่วงของวันที่ใดบ้าง  
 • สามารถระบุเป็นช่วงของการ Import ข้อมูลตามรหัสลูกหนี้ ว่าต้องการ Import ข้อมูล รหัสลูกค้าทั้งหมด
          หรือ บางรหัสลูกหนี้ ได้ตามที่ต้องการ ตามช่วงของเวลาที่กำหนดไว้   
 • ระบุเป็นช่วงของการ Import ข้อมูลตามรหัสเจ้าหนี้ว่าต้องการ Import ข้อมูล รหัสเจ้าหนี้ทั้งหมด หรือ
          บางรหัสเจ้าหนี้ได้ตามที่ต้องการ ตามช่วงของเวลาที่กำหนดไว้
 • เมื่อระบุครบทั้งหมดตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม  Next
6.   เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้วจะได้หน้าจอ DATA  เป็นหน้าจอกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการ Import ข้อมูล ดังภาพ
 • ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้อง Import เข้า database ปลายทาง
 • ช่อง Duplicate เป็นการตรวจสอบเอกสารว่ารายการเอกสารนี้ Import  แล้วหรือยัง
 

 • สถานะ N  คือ ยังไม่มีเลขที่เอกสารนี้ใน Database ปลายทาง
 • สถานะ Y  คือ มีเลขที่เอกสารนี้ใน Database ปลายทาง แล้ว
 • ปุ่ม Import ต้องคลิ๊กทุกครั้งที่ทำการ Import เข้า หากไม่ติ๊ก รายการเอกสารดังกล่าวจะไม่เข้า Database ปลายทาง และ เมื่อทำการเลือกรายการเอกสารครบตามที่ต้องการ Import เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next
7. เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้ว โปรแกรมจะทำการ Import ข้อมูลเข้า Database ปลายทาง จะได้หน้าจอแสดงผลการ Import ข้อมูล ดังภาพ แล้วให้คลิกปุ่ม Finished

 

8.ากต้องการดูประวัติการ Import ข้อมูล สามารถที่จะดูได้ตาม path ได้กำหนดไว้ที่หน้าจอ Choose the Module
 

ขั้นตอนการใช้งาน Menu ภาษีมูลค่าเพิ่ม


1. เข้าที่ระบบโปรแกรม Module Business Accounting  เลือก ระบบ BA Data Entry  เลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังภาพ


 

เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกจะพบหน้าต่างภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสามารถบันทึกรายการภาษีได้ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย
 • Tab Detail  : เป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางภาษี โดยสามารถระบุรายละเอียด ดังนี้
 
 • Tab Prepay  : เป็นการทำรายการ Post รายการเข้า Prepay เพื่อตรวจสอบรายการก่อน Post เข้าสู่หน้าจอรายการรายวัน
 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน Menu Post Vat

1. เข้าที่ระบบโปรแกรม Module Business Accounting เลือก ระบบ BA Data Entry  เลือก Post VAT (GL Batch)ดังภาพ

 

     เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกจะพบหน้าต่าง Post VAT (GL Batch) ซึ่งสามารถ Post GL ทั้งรายการภาษีซื้อ และ ภาษีขาย    เป็นช่วงเวลาได้
 • Tab Post GL  : เป็นการ Post รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางภาษี โดยสามารถระบุรายละเอียด ดังนี้
 
 • Tab Result :  แสดงผลการ Post GL  มีรายละเอียด ดังนี้